CÔNG KHAI CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022

+ QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022 CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA (click để xem chi tiết)

+ PHỤ LỤC NHIỆM VỤ CỤ THỂ, SẢN PHẨM, TIẾN ĐỘ VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN (click để xem chi tiết)

BAN HÀNH CÁC CÔNG VĂN, QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG NHƯ:

+ QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2022 (click để xem chi tiết)

+ QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ KIỂM TRA KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH (click để xem chi tiết)

+ QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA (click để xem chi tiết)

+ QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG VIÊN CHỨC TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA (click để xem chi tiết)

+ QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2022 (click để xem chi tiết)

+ QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG VIÊN CHỨC PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC (click để xem chi tiết)

+ QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC TỔ CHUYÊN MÔN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH KHÁNH HÒA (click để xem chi tiết)

+ QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2015 TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH KHÁNH HÒA (click để xem chi tiết)

+ QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ KIỂM TRA NGHIỆP VỤ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH KHÁNH HÒA (click để xem chi tiết)

+ QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN VÀ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA (click để xem chi tiết)

+ QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA (click để xem chi tiết)

+ QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA (click để xem chi tiết)

CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG GẮN VỚI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CCHC:

+ KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA NĂM 2022 (click để xem chi tiết)

+ KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CHUYÊN ĐỀ VỚI PHƯƠNG CHÂM “NGHIỆP VỤ GIỎI, THAM MƯU TỐT; GIỎI MỘT VIỆC, BIẾT NHIỀU VIỆC” CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA NĂM 2022 (click để xem chi tiết)

+ KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA NĂM 2022 (click để xem chi tiết)

+THÔNG BÁO DANH MỤC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM 2022 (click để xem chi tiết)

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

+ QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA (click để xem chi tiết)

+ QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH KHÁNH HÒA (click để xem chi tiết)

+ QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA NĂM 2022 (click để xem chi tiết)

+ CÔNG VĂN TIẾP NHẬN HỒ SƠ BHTN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA (click để xem chi tiết)

+ QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH LUÂN CHUYỂN VIÊN CHỨC QUẢN LÝ CẤP PHÒNG VÀ CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ QUẢN LÝ, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022 (click để xem chi tiết)

+ QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỦ QUỸ CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA (click để xem chi tiết)

+ QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA (click để xem chi tiết)

+ QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC HỒ SƠ NĂM 2022 CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA (click để xem chi tiết)

+ QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2015 TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH KHÁNH HÒA (click để xem chi tiết)

+ QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, HOẠT ĐỘNG CỦA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA (click để xem chi tiết)

+ QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN BIÊN TẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA (click để xem chi tiết)

+ QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN BIÊN TẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA (click để xem chi tiết)

+ QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ỦY QUYỀN QUẢN LÝ TÀI KHOẢN ZALO OFFICIAL CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA (click để xem chi tiết)

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ 4/2022
16/01/2023
Tin tức

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ 4/2022

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023
16/01/2023
Tin tức

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023

HỌP MẶT ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023
27/01/2023
Tin tức

HỌP MẶT ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023

Phiên giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao thị xã Ninh Hòa.
21/02/2023
Tin tức

Phiên giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao thị xã Ninh Hòa.

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG MÃ SỐ 22.02-1
22/02/2023
Tin tức

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG MÃ SỐ 22.02-1

Tư vấn, định hướng Nghề nghiệp - Việc làm cho học sinh Trung học phổ Trường THPT Khánh Sơn
23/02/2023
Tin tức

Tư vấn, định hướng Nghề nghiệp - Việc làm cho học sinh Trung học phổ Trường THPT Khánh Sơn