CÔNG KHAI TÀI CHÍNH

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NĂM 2023 CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NĂM 2023 CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NĂM 2022

- ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ 3 NĂM 2022 (Click để xem chi tiết)

- QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2022 (Click để xem chi tiết)

- CÔNG BỐ CÔNG KHAI KINH PHÍ NĂM 2022 NGUỒN KINH PHÍ CHI HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA (Click để xem chi tiết)

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ 2 NĂM 2022 (click để xem chi tiết)

- QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NĂM 2022 CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA (Click để xem chi tiết)

+ QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2022 (click để xem chi tiết)

+ QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA (click để xem chi tiết)

- QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NĂM 2021 CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA (CLICK ĐỂ XEM CHI TIẾT)

- QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NĂM 2022 CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA (CLICK ĐỂ XEM CHI TIẾT)

- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1 NĂM 2022 (CLICK ĐỂ XEM CHI TIẾT)

- BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM TÀI SẢN NĂM 2021 (CLICK ĐỂ XEM CHI TIẾT)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁN TÀI SẢN, CÔNG CỤ DỤNG CỤ THANH LÝ NĂM 2022 (CLICK ĐỂ XEM CHI TIẾT)

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NĂM 2022 CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA (CLICK ĐỂ XEM CHI TIẾT)

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2022 CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA (CLICK ĐỂ XEM CHI TIẾT)

- QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NĂM 2022 CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA (CLICK ĐỂ XEM CHI TIẾT)

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NĂM 2022 CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA (CLICK ĐỂ XEM CHI TIẾT)

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM  CHỐNG LÃNG PHÍ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA  (CLICK ĐỂ XEM CHI TIẾT)

QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN  NĂM 2021 CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA  (CLICK ĐỂ XEM CHI TIẾT)

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2021 CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA (CLICK ĐỂ XEM CHI TIẾT)

CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2021 (CLICK ĐỂ XEM CHI TIẾT)

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG NĂM 2020(CLICK ĐỂ XEM CHI TIẾT)

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC (CLICK ĐỂ XEM CHI TIẾT)

 - QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2021 (CLICK ĐỂ XEM CHI TIẾT)

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2021 (CLICK ĐỂ XEM CHI TIẾT)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁN TÀI SẢN THANH LÝ NĂM 2021 (CLICK ĐỂ XEM HOẶC TẢI VỀ THÔNG BÁO)

- CÔNG KHAI TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2021 (CLICK ĐỂ XEM HOẶC TẢI VỀ)

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NĂM 2020 CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM (CLICK ĐỂ XEM HOẶC TẢI VỀ)

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2021 (CLICK ĐỂ XEM)

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2020 (CLICK ĐỂ XEM)

QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI DỰ TOÁN NĂM 2021 (CLICK ĐỂ XEM)

CÔNG KHAI CHI NGÂN SÁCH QUÝ 4 VÀ NĂM 2019 (CLICK ĐỂ XEM)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY TNHH JANAKUASA VIỆT NAM
27/12/2018
Tin tức

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY TNHH JANAKUASA VIỆT NAM

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN GIAO DỊCH TRỰC TIẾP TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA
15/10/2021
Tin tức

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN GIAO DỊCH TRỰC TIẾP TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CỦA NHÀ THẦU THỰC HIỆN VIỆC THI CÔNG XÂY DỰNG THUỘC DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI KN CAM LÂM TẠI TỈNH KHÁNH HÒA
27/12/2018
Tin tức

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CỦA NHÀ THẦU THỰC HIỆN VIỆC THI CÔNG XÂY DỰNG THUỘC DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI KN CAM LÂM TẠI TỈNH KHÁNH HÒA

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA
01/01/0001
Tin tức

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA

THÔNG TIN TUYỂN CUNG CỦA CÔNG TY CTY TNHH VIỆT VỆ NỮ
28/12/2018
Tin tức

THÔNG TIN TUYỂN CUNG CỦA CÔNG TY CTY TNHH VIỆT VỆ NỮ

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ
28/12/2018
Tin tức

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ