CÔNG KHAI TÀI CHÍNH

- QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2024

- QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2024

- QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI BỔ SUNG DỰ TOÁN NĂM 2024 CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA

- QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NĂM 2024 CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA

- CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ VI NĂM 2023

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH TĂNG GIẢM DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI KINH PHÍ NĂM 2023 NGUỒN KINH PHÍ CHI HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆPCỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA

- CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2023

- CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH 06 THÁNG NĂM 2023

- CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH QUÝ II NĂM 2023

- QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA

- CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2023

- QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023 CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA

- QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2023

- QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI BỔ SUNG  DỰ TOÁN 2023 V3 (CLICK ĐỂ XEM CHI TIẾT)

- CÔNG KHAI TÀI SẢN NĂM 2022 (CLICK ĐỂ XEM CHI TIẾT)

- QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI BỔ SUNG DỰ TOÁN 2023 V2 (CLICK ĐỂ XEM CHI TIẾT)

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NĂM 2023 CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NĂM 2023 CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NĂM 2022

- ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ 3 NĂM 2022 (Click để xem chi tiết)

- QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2022 (Click để xem chi tiết)

- CÔNG BỐ CÔNG KHAI KINH PHÍ NĂM 2022 NGUỒN KINH PHÍ CHI HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA (Click để xem chi tiết)

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ 2 NĂM 2022 (click để xem chi tiết)

- QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NĂM 2022 CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA (Click để xem chi tiết)

+ QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2022 (click để xem chi tiết)

+ QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA (click để xem chi tiết)

- QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NĂM 2021 CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA (CLICK ĐỂ XEM CHI TIẾT)

- QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NĂM 2022 CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA (CLICK ĐỂ XEM CHI TIẾT)

- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1 NĂM 2022 (CLICK ĐỂ XEM CHI TIẾT)

- BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM TÀI SẢN NĂM 2021 (CLICK ĐỂ XEM CHI TIẾT)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁN TÀI SẢN, CÔNG CỤ DỤNG CỤ THANH LÝ NĂM 2022 (CLICK ĐỂ XEM CHI TIẾT)

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NĂM 2022 CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA (CLICK ĐỂ XEM CHI TIẾT)

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2022 CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA (CLICK ĐỂ XEM CHI TIẾT)

- QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NĂM 2022 CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA (CLICK ĐỂ XEM CHI TIẾT)

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NĂM 2022 CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA (CLICK ĐỂ XEM CHI TIẾT)

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM  CHỐNG LÃNG PHÍ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA  (CLICK ĐỂ XEM CHI TIẾT)

QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN  NĂM 2021 CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA  (CLICK ĐỂ XEM CHI TIẾT)

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2021 CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KHÁNH HÒA (CLICK ĐỂ XEM CHI TIẾT)

CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2021 (CLICK ĐỂ XEM CHI TIẾT)

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG NĂM 2020(CLICK ĐỂ XEM CHI TIẾT)

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC (CLICK ĐỂ XEM CHI TIẾT)

 - QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2021 (CLICK ĐỂ XEM CHI TIẾT)

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2021 (CLICK ĐỂ XEM CHI TIẾT)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁN TÀI SẢN THANH LÝ NĂM 2021 (CLICK ĐỂ XEM HOẶC TẢI VỀ THÔNG BÁO)

- CÔNG KHAI TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2021 (CLICK ĐỂ XEM HOẶC TẢI VỀ)

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NĂM 2020 CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM (CLICK ĐỂ XEM HOẶC TẢI VỀ)

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2021 (CLICK ĐỂ XEM)

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2020 (CLICK ĐỂ XEM)

QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI DỰ TOÁN NĂM 2021 (CLICK ĐỂ XEM)

CÔNG KHAI CHI NGÂN SÁCH QUÝ 4 VÀ NĂM 2019 (CLICK ĐỂ XEM)

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ 4/2022
16/01/2023
Tin tức

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ 4/2022

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023
16/01/2023
Tin tức

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023

HỌP MẶT ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023
27/01/2023
Tin tức

HỌP MẶT ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023

Phiên giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao thị xã Ninh Hòa.
21/02/2023
Tin tức

Phiên giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao thị xã Ninh Hòa.

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG MÃ SỐ 22.02-1
22/02/2023
Tin tức

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG MÃ SỐ 22.02-1

Tư vấn, định hướng Nghề nghiệp - Việc làm cho học sinh Trung học phổ Trường THPT Khánh Sơn
23/02/2023
Tin tức

Tư vấn, định hướng Nghề nghiệp - Việc làm cho học sinh Trung học phổ Trường THPT Khánh Sơn