MẪU BIỂU VỀ THỦ TỤC HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

- Click để tải mẫu số 17 Đề nghị không thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm;

Click để tải Mẫu số 3 Đơn đề nghị hưởng BHTN;

 - Click để tải mẫu số 16 Thông báo việc làm;

 - Click để tải mẫu 23 Thông báo về việc có việc làm;

QUY TRÌNH XÉT DUYỆT HỖ TRỢ TỪ GÓI 26.000 TỶ ĐỒNG TỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NHƯNG KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP (Click để xem thông báo chi tiết) 

HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NHƯNG KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP (CLICK ĐỂ XEM HƯỚNG DẪN TẠI CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA)

MẪU SỐ 07: ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NHƯNG KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP (TẢI MẪU SỐ 07 TẠI ĐÂY)

THÔNG TIN VỀ ĐƯỜNG DÂY NÓNG TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP GẶP KHÓ KHĂN BỞI ĐẠI DỊCH COVID - 19 (CLICK ĐỂ XEM THÔNG TIN)

BẢN TIN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THÁNG 4 VÀ NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG THÁNG 5/2021
03/06/2021
Bảo hiểm thất nghiệp

BẢN TIN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THÁNG 4 VÀ NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG THÁNG 5/2021

BẢN TIN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THÁNG 6 VÀ NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG THÁNG 7/2021
07/07/2021
Bảo hiểm thất nghiệp

BẢN TIN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THÁNG 6 VÀ NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG THÁNG 7/2021

BẢN TIN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THÁNG 7 VÀ NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG THÁNG 8/2021
09/08/2021
Bảo hiểm thất nghiệp

BẢN TIN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THÁNG 7 VÀ NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG THÁNG 8/2021

BẢN TIN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THÁNG 8 VÀ NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG THÁNG 9/2021
07/09/2021
Bảo hiểm thất nghiệp

BẢN TIN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THÁNG 8 VÀ NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG THÁNG 9/2021

BẢN TIN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THÁNG 9 VÀ NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG THÁNG 10/2021
08/10/2021
Bảo hiểm thất nghiệp

BẢN TIN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THÁNG 9 VÀ NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG THÁNG 10/2021

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP
30/10/2021
Bảo hiểm thất nghiệp

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP